VÝPŮJČNÍ ŘÁD

Zapůjčení koloběžek a vozíku

Jízda na vypůjčené koloběžce (případně i jízda s vozíkem) je na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené nájemcem jím zapůjčeným předmětem, jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých i nemovitých, či jiných osobách po celou dobu nájmu, ani za zdraví nájemce po celou dobu výpůjčky.

Nájemcem může být pouze osoba starší 15 let, v případě pronájmu vozíku osoba starší 18 let včetně.

Nájemce používá koloběžku či vozík (včetně příslušenství), jejíž / jehož převzetí potvrdil svým podpisem na příslušné smlouvě o pronájmu movitých věcí na smluvenou dobu.

Podmínkou pro uzavření smlouvy je předložení jednoho nebo dvou dokladů totožnosti a složení patřičné zálohy (viz níže). Jistina bude složena v hotovosti.

K zapůjčené koloběžce a vozíku si může nájemce bezplatně vypůjčit základní příslušenství, kterým provozovatel disponuje.

Na koloběžce a vozíku je zakázáno provádět jakékoli změny bez souhlasu provozovatele.

Koloběžku, vozík a další zapůjčené věci je před vrácením nutno očistit od hrubých nečistot. Pokud tomu tak není, účtujeme poplatek 200 Kč.

Rezervace koloběžek a vozíku

Koloběžky a vozíky si lze rezervovat telefonicky na telefonním čísle: +420 737 304 566, +420 724 236 784 nebo e-mailem: udornaku@seznam.cz (Penzion U Dorňáků, Velké Karlovice), +420 776 128 368, +420 731 508 343 nebo e-mailem: info@pensionfortuna.cz (Penzion Fortuna, Halenkov), a to nejpozději do 19 hodin předchozího dne výpůjčky.

Rezervace propadá, pokud si nájemce rezervovaný předmět nevyzvedne hodinu po uplynutí sjednaného času rezervace.

Půjčovné a vratná záloha (jistina)

Koloběžky se půjčují na základě:

Předložení 2 průkazů totožnosti a proti složení vratné zálohy ve výši 1.000 Kč/koloběžka, vozík za kolo, 500 Kč/dětská koloběžka, 200 Kč/mini koloběžka, odrážedlo

Půjčovné je splatné v den zapůjčení koloběžky / odrážedla / vozíku.

Při předčasném vrácení zapůjčeného předmětu nevzniká nájemci nárok na vrácení části půjčovného. Výjimkou jsou případy, kdy nájemce vrátí předmět nájmu bezprostředně po jeho zapůjčení (nejpozději však do 30 minut) např. z důvodu nenadálé změny počasí, zdravotního stavu nájemce apod. V takovém případě si pronajímatel ponechává jednorázový manipulační poplatek 100 Kč.

Při překročení smluvené doby se nájemce zavazuje zaplatit smluvenou cenu půjčovného za jím převzatou koloběžku / vozík / odrážedlo (a případné příslušenství) za každý i započatý den prodlení s vrácením předmětu nájmu.

Záloha je vratná po vrácení zapůjčených předmětů a jejich překontrolování provozovatelem.

Hosté Penzionu Fortuna v Halenkově, Penzionu U Dorňáků a Dvora u Kříža ve Velkých Karlovicích vratnou zálohu neskládají!

Defekty na koloběžkách a vozíku

Případné defekty na koloběžkách / vozíku / odrážedle nám, prosím, hlaste při jejich vrácení.

Za defekt a výměnu duše neúčtujeme žádný poplatek. Výjimku tvoří případy, kdy nájemce probrousí plášť a tím poškodí také duši.

V případě ostatních defektů způsobených nešetrným používáním koloběžky (např. probroušení pláště, poškození rámu a vidlice) je nájemci účtována částka příslušného náhradního dílu včetně ceny servisu nutného k odstranění dané závady.

Práva a povinnosti nájemce

Při převzetí zapůjčených předmětů v půjčovně je nájemce povinen přesvědčit se o jejich technickém stavu. Dále je povinností nájemce seznámit se s půjčovním řádem a dodržovat jej. Před používáním zapůjčených předmětů se zavazuje seznámit se s jejich správným používáním.

Nájemce ručí za vypůjčené předměty a jejich stav. Za opotřebení způsobené řádným užíváním nájemce neodpovídá. Nájemce je povinen koloběžku (a její příslušenství) chránit před poškozením, ztrátou nebo zničením.

Nájemce se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s opravou dotyčného předmětu. Při ztrátě nebo odcizení převzaté koloběžky / vozíku / odrážedla (případně i příslušenství) uhradí nájemce cenu ve výši uvedené ve smlouvě o nájmu movitých věcí, kterou podepsal při předání.

Nájemce přebírá odpovědnost za všechny předměty nájmu uvedené v jím podepsané smlouvě stvrzené svým podpisem, jakožto i za osoby, které předměty nájmu uvedené ve smlouvě využívají.

Práva a povinnosti provozovatele

Povinností provozovatele je předat nájemci koloběžku / vozík / odrážedlo (a příslušenství) v odpovídajícím technickém stavu, seznámit jej se správným užíváním předmětů nájmu, jakožto i s půjčovním řádem a povinnostmi z něho vyplývajícími.

Provozovatel má právo použít jistiny na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i na úhradu dalších pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změny půjčovního řádu.

Doporučení

Doporučujeme chránit si kotníky pevnou obuví.